Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

pomruki
6665 99d2 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viapiehus piehus
pomruki
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vianiiks niiks
pomruki
3305 897c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus
2715 32db 390
Reposted fromerial erial viapiehus piehus
pomruki
pomruki
5146 6a76 390
Reposted fromtutajjula tutajjula viagwiazdeczka gwiazdeczka
pomruki
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
pomruki
pomruki
2092 cc91 390
pomruki
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viakurdebele kurdebele

March 22 2017

pomruki
8335 3d38 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vialaparisienne laparisienne
pomruki
0898 fbcb 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
pomruki
pomruki
6305 1223 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vianowaczi nowaczi
pomruki

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamysweetheartt mysweetheartt
pomruki
pomruki
2182 fe1a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
7879 2f91 390
Reposted fromsunlight sunlight viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl