Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

pomruki
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadeparter departer

March 19 2018

pomruki
4625 5ac5 390
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
pomruki
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
pomruki
Uważaj  na marzenia,  mogą się spełnić.
— a my chcemy miłości co poprzewraca, poparzy, świat przesłoni, zniknie.
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa
pomruki
1990 b817 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa
pomruki
3458 b81c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa
pomruki
9132 3e0d 390
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viadobby dobby
pomruki
Reposted frommr-absentia mr-absentia viadobby dobby
pomruki
pomruki

    Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Nikołaj Gogol
Reposted fromavooid avooid viadancingwithaghost dancingwithaghost
pomruki
pomruki
pomruki
4613 c30a 390

March 11 2018

pomruki
2718 4ba0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
pomruki
2520 7b33 390
Reposted fromJodenstein Jodenstein vianazwazdupy nazwazdupy
6526 e95f 390
pomruki
9765 1db0 390

March 08 2018

pomruki
3360 a6ef 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl